Ju-jutsu

Ju-jutsu Kai

Ju-jutsu Kai är en modern kamp- och självförsvarsart och är uppdelat i två delar: Ett system för vuxna (= över 14 år) med kyu- och dangrader och ett speciellt system för barn och ungdomar (mon systemet) dvs. mellan 7 - 14 år.

Ju mjuk, smidig
Ju-jutsu mjuk teknik (ju jitsu, jiu jitsu)
Ju-jutsuka ju-jutsu utövare
Jutsu metod, teknik; konst
Systemen bygger på ett antal grundtekniker och ett brett utbud av olika tillämpningar.

Dessutom ger ju-jutsuträningen människor i alla åldrar en unik möjlighet att träna tillsammans och därigenom skaffa sig en allsidig form av motion för ett bättre välbefinnande och ett rikare liv.

Oavsett med vilken målsättning eller inriktning ju-jutsuträningen bedrivs så är den viktigaste principen: Det skall vara roligt att träna ju-jutsu.

Ju-jutsuträning

För att lära sig ju-jutsu på bästa sätt och uppnå en tillfredsställande inlärning måste teknikerna övas många gånger så att rörelserna "nöts in i kroppen". Genom alla upprepningar skapas reflexer, vilket medför att teknikerna kan utföras direkt och omedvetet. Träningen bygger på att de s.k. grundteknikerna först lärs in ordentligt.

När dessa grundtekniker är väl inövade är det inga problem att klara de tillämpade och direkta försvarsteknikerna.

Träningen bygger på att instruktören först visar hur de olika teknikerna skall utföras och vad som är särskilt viktigt att tänka på. Därefter övas tekniken tillsammans med en träningspartner, först prövande och försiktigt, så att de grundläggande rörelserna i tekniken utförs rätt, för att sedan öka tempot upp till den rätta nivån.

Under hela träningen hjälper instruktören eleverna, rättar och ser till att alla tekniker blir rätt inlärda.

Det är av stor vikt att alla tekniker lärs in korrekt redan från början, då det är i det närmaste omöjligt att ändra en felaktigt inlärd teknik i efterhand.

Det är en fördel att ofta byta träningspartner under träningspassen för att kunna pröva hur tekniken fungerar på olika personer.

I de flesta ju-jutsuklubbar är eleverna indelade i olika träningsgrupper beroende på hur länge de har tränat. Nybörjarna bildar oftast en egen grupp och de mer avancerade kan beroende på antal eller bältesfärg, bilda en eller flera grupper.

För att bli riktigt bra i ju-jutsu krävs kontinuerlig träning minst två, helst flera träningspass i veckan ledda av en kunnig instruktör. Det går dock bra att bara träna en gång i veckan och ändå nå framsteg. Slutligen, det viktigaste är att alla trivs med träningen och kamraterna i gruppen.

Ju-jutsuns grundprinciper

Balans

Ha själv alltid god balans i alla delar av en teknik. Sträva efter att försätta motståndaren i obalans omedelbart efter angreppet och bibehåll hans obalans tills han är under full kontroll.

Rörelse

Utnyttja alltid motståndarens fart och rörelse i angreppet. Styr motståndarens rörelser med den egna rörelsen och undvik att få onödiga stopp i tekniken. Vid varje tillfälle en teknik "står still" har motståndaren möjlighet att kontra. Det är lättare att själv glida undan ett angrepp än att stoppa motståndarens angrepp med styrka.

Uppsikt

Det är viktigt att alltid ha uppsikt åt alla håll under försvarstekniken och under kontrollgreppet för att inte bli angripen av någon annan medan man utför försvarstekniken.

Kontroll

Ha alltid god kontroll i de tekniker som utförs. Med kontroll menas att man inte ger motståndaren möjlighet att angripa på nytt. Man styr själv tekniken fram till kontrollgrepp utan att motståndaren kan påverka resultatet.

Attityd

Det är viktigt att attityden till motståndaren inte är överlägsen och provocerande då detta ofta kan medföra att man underskattar motståndaren. Detta kan då leda till att angreppet blir svårare och att den egna försvarstekniken inte räcker till.

Några träningsregler

 1. . Du skall alltid hälsa (buga) när Du går in eller ut ur dojon (träningslokalen).
 2. . Du skall även hälsa på Din träningspartner före och efter träningen.
 3. . Lämna aldrig dojon utan att meddela instruktören om orsaken.
 4. . Du skall vara uppmärksam på det instruktören visar och säger.
 5. . Du skall bara träna det instruktören visar.
 6. . Du skall inte göra motstånd och hålla emot när Din träningspartner skall öva in en teknik. Du skall hjälpa till så att Din träningspartner lär sig så bra som möjligt.
 7. . Du skall inte vara överlägsen mot Din träningspartner även om Du är tekniskt skickligare. Hjälp Din träningspartner i stället.
 8. . Du skall aldrig prova någon svår teknik på en som är mindre skicklig än Du själv.
 9. . Du skall aldrig försöka göra tekniker som är för avancerade för Ditt kunnande. Instruktören avgör när Du är mogen för en svår teknik.
 10. . Du skall respektera Din träningspartners signal om att ge upp (avklappning). Släpp omedelbart Ditt grepp så att ingen blir skadad.
 11. . Dina finger- och tånaglar skall vara rena och kortklippta. Du skall även ha en hel och ren gi (träningsdräkt) och vara ren själv.
 12. . Du skall aldrig lära ut eller demonstrera ju-jutsutekniker på annan plats än i dojon, och det skall ske under ordnade former med ansvarig instruktör närvarande.

Självförsvar

Självförsvar är allt Du gör för att skydda och försvara Dig mot alla typer av fysiska angrepp. Det finns många användbara metoder att skydda sig mot ett angrepp t.ex. flytta sig undan angreppet, ducka, skrika för att erhålla uppmärksamhet från andra, slå, sparka, kasta omkull en motståndare.

Allt Du kan komma på för att försvara Dig räknas som självförsvar.

Dock är det viktigt att Ditt försvar står i rimlig proportion till det angrepp som Du blivit utsatt för.

I det svenska ju-jutsusystemet ingår det många tekniker som är väl lämpade att använda i en självförsvarssituation och dessutom anpassade efter den svenska lagstiftningen om nödvärn. Användbara tekniker är bl.a. blockeringar, frigöringar och nedläggningar med kontrollgrepp.

Förutom dessa mer självförsvarsbetonade tekniker finns det i systemet också en rad tekniker som är bättre lämpade att användas i olika tävlingssituationer.

För en mer ingående analys av självförsvar rekomenderas en studie av nödvärn.